farmixi Palaa takaisin

Tietosuojaseloste

Arvostamme yksityisyyttäsi

Yksityisyytesi on meille tärkeää. Mutta jotta voimme palvella sinua parhaamme mukaan, edellyttää se, että keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa siitä mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme, sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien. Olemme sitoutuneita käsittelemään henkilötietojasi tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Toimintamme tai lainsäädännön muuttuessa saatamme päivittää tätä tietosuojaselostetta, joten pyydämme sinua tutustumaan tähän aika ajoin.

Rekisterin ylläpitäjän yhteystiedot

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Tämä tietosuojaseloste koskee seuraavan rekisterinpitäjän henkilörekisteriä:

BioFarm Oy
Yrittäjäntie 20
03600 Karkkila

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Mikko Koivu

Rekisterin nimi

Farmixi asiakasrekisteri

Miten käytämme henkilötietojasi

Käytämme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:

Tietojasi saatetaan kerätä ja käsitellä myös sopimusten taikka lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Millä perusteella käsittelemme tietojasi?

Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle. Saatamme käsitellä tietoja usealla eri perusteella, mutta varmistamme, että meillä on aina vähintään yksi lain määrittelemä käsittelyedellytys olemassa.

Asiakas- ja markkinointirekisterin tietoja käsittelemme pääasiassa sopimusten täyttämiseksi ja valmistelemiseksi ja oikeutetun etumme perusteella, joita ovat erityisesti palveluidemme tuottaminen ja toimittaminen, asiakashallinta, suoramarkkinointi ja asiakaspalautteiden käsittely.

Mikäli sovellettava lainsäädäntö sitä edellyttää, saatamme käsitellä joitain henkilötietojasi suostumuksesi perusteella. Mikäli käsittelemme tietojasi vain suostumuksen perusteella, voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa.

Saatamme myös käsitellä henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Mitä henkilötietoja keräämme sinusta?

Biofarm Oy:n asiakasrekisteri sisältää pääasiassa seuraavia henkilötietoja:

Biofarm Oy kerää ja säilyttää vain Biofarmin toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset ja joiden käsittelytarkoitus on kuvattu tässä tietosuojaselosteessa. Tarpeettomaksi muuttuneet tai vanhentuneet tiedot tai tiedot joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.

Mistä lähteistä keräämme tietoa?

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen yhteydessä, tuotteiden ja palvelujen käytön yhteydessä, asiakaspalvelun yhteydessä sekä asiakkaan mahdollisesti osallistuessa tuote- ja palvelukehitykseen sekä pilottiprojekteihin.

Asiakkaaseen liittyviä tietoja voidaan hankkia ja päivittää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa asiakkaalle informoituihin käyttötarkoituksiin myös muista ulkoisista tietolähteistä.

Ketkä käsittelevät tietoja ja luovutetaanko niitä kolmansille?

Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelevät rekisterinpitäjien henkilöstöön kuuluvat henkilöt tämän tietosuojaselosteen mukaisia tehtäviä suorittaessaan.

Tietojasi saatetaan jossain tapauksessa luovuttaa luottamuksellisesti alihankkijoillemme, jotka käsittelevät henkilötietoja kirjallisen toimeksiantosopimuksen nojalla. Alihankkijamme käsittelevät henkilötietoja sovitulla tavalla, kirjallisten ohjeidemme mukaisesti ja vain niiden tarkoitusten edistämiseksi, joita on tässä tietosuojaselosteessa mainittu. Tällaisia alihankkijoita saatamme käyttää esimerkiksi markkinoinnin toteuttamisessa sekä henkilötietojen tallentamiseen käytettävien tietojärjestelmien ylläpidossa.

Alihankkijamme eivät luovuta tietoja edelleen muille osapuolille eivätkä käytä niitä oman markkinointinsa toteuttamisessa. Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen sallimin tavoin tietojen käsittelijöille, jotka toimivat rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Siirretäänkö henkilötietoja EU:n ulkopuolelle?

Tietojasi ei lähtökohtaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Jos tietojasi kuitenkin olisi tarpeen siirtää EU:n ulkopuolelle tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten täyttämiseksi, varmistamme että maa on EU:n komission tarkoittama riittävän tietosuojan maa, siirronsaaja on Privacy Shield -sertifioitu (Yhdysvalloissa sijaitsevat siirronsaajat) taikka siirto tapahtuu EU:n komission julkaisemia mallilausekkeita hyödyntäen. Varmistamme siis aina, että mahdollinen tiedonsiirto toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

Kauanko henkilötietoja säilytetään

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Henkilötietojen säilyttämisajat voivat perustua myös lainsäädännön vaatimuksiin. Tarvittaessa päivitämme tietojasi.

Miten henkilötiedot turvataan ja suojataan?

Biofarm Oy:n asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein alan yleisten standardien mukaisesti. Tiedot tallennetaan ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

Henkilötietoja käsittelevät rekisterinpitäjän palveluksessa olevat nimetyt henkilöt. Nämä henkilöt tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Henkilötietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Palveluidemme ja tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttaminen saattaa ainakin osittain edellyttää sitä, että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja. Tämä voi liittyä esimerkiksi asiakassuhteen hoitamiseen, sopimusten täyttämiseen ja laskuttamiseen. Osin henkilötietojen antaminen voi kuitenkin olla vapaaehtoista. Mikäli tällaisessa tilanteessa et halua antaa tietojasi, saattaa se tarkoittaa, että emme pysty toteuttamaan kaikkia tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjä tarkoituksia.

Millaisia oikeuksia sinulla on?

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada vahvistus, siitä että hänen tietojaan käsitellään ja tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi asiakkaalla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojen käsittelyn perusteista.

Tarkastuspyyntö tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella: Biofarm Oy Asiakasrekisteri Yrittäjäntie 20 03600 Karkkila

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.
Biofarm Oy puhelin 09-225 2560, biofarm@biofarm.fi

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli asiakkaan henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella, on asiakkaalla oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen voi peruuttaa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen biofarm@biofarm.fi

Tiedon oikaisu

Asiakkaalla on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys.

Käsittelyn vastustaminen

Mikäli käsittelemme asiakkaan henkilötietoja yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, asiakkaalla on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi asiakkaan oikeudet taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Asiakkaalla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus saada tiedot siirretyksi

Mikäli asiakkaan henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, asiakkaalla on oikeus saada hänen sähköisesti toimittamansa tiedot yleisesti käytetyssä muodossa, jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle palveluntarjoajalle.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Asiakkaalla on oikeus kieltää henkilötietojesi käsittely suoramarkkinointitarkoituksia varten. Tämän voi tehdä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen biofarm@biofarm.fi

Miten voit toteuttaa oikeutesi?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi esimerkiksi lähettämällä tietojen tarkastusta koskevan pyynnön edellä kuvatulla tavalla tai ottamalla muutoin yhteyttä tietosuojaselosteen alussa mainittuja yhteystietoja käyttäen. Huomaathan, että oikeuksien täyttäminen edellyttää, että tunnistamme asiakkaan. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu).

Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot

Asiakkaalla on mahdollisuus päivittää suoramarkkinoinnin suostumuksia ja kieltoja ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Markkinointisuostumus on mahdollista antaa joko sähköisesti tai puhelimitse asiakaspalvelussa.

Asiakas voi antaa suostumuksensa suoramarkkinointiin sähköpostilla, matkapuhelimella ja postilla.

Asiakas voi kieltää suoramarkkinoinnin.

Kun asiakas on antanut kiellon, ei hänelle kohdenneta Biofarm Oy:n suoramarkkinointia tai myyntiä puhelimella, postilla tai sähköpostilla. Asiakas saa kuitenkin aina asiakassuhteen hoitamiseksi ja palvelujen tuottamiseksi tarpeellista asiakasviestintää.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen. Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.

Evästekäytäntömme

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä parantaaksemme sivuston käyttökokemusta. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeiden avulla voimme mm. saada tietoja, joiden ansiosta pystymme tekemään käyttökokemuksesta miellyttävämmän. Evästeillä voidaan myös esimerkiksi helpottaa kävijän tulevaa sivuston käyttöä.

Voimme luovuttaa tietoja sivustomme käyttäjistä esimerkiksi markkinointikumppanillemme, jotta se pystyisi kohdistamaan sivustojen sisältöjä paremmin.

Evästeitä voi hallita ja poistaa vapaasti. Lisätietoja evästeistä, niiden poistamisesta sekä hallinnasta löydät osoitteesta http://www.aboutcookies.org/ tai selaimen valikosta kohdasta Help.


Palaa takaisin